Zásady ochrany osobních údajů

Společnost IDS Europe BV nebo jiný místní subjekt z naší skupiny, se kterým jste uzavřeli smlouvu* (společně nazývaný „IDS“ a všechny formy zájmena „my“) je jakožto správce údajů zavázána chránit osobní údaje návštěvníků webových stránek, zákazníků, prodejců, dodavatelů a dalších osob (všechny formy zájmena „vy“) shromážděné v kontextu našich obchodních činností a na našich webových stránkách.  (*Další identifikační údaje správce si  prosím ověřte u smluvní strany.)

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů je pro společnost IDS velmi důležitá. Při provádění naší obchodní činnosti budeme s vašimi osobními údaji zacházet s péčí a v souladu s příslušnými pravidly ohledně soukromí a ochrany a zabezpečení osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů si prosím přečtěte a zjistěte více o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje.

V níže uvedených zásadách uvádíme:

 • jaké osobní údaje můžeme shromažďovat,
 • za jakými účely smíme vaše osobní údaje použít,
 • o jaký právní základ se při zpracování vašich osobních údajů opíráme,
 • komu smíme vaše osobní údaje poskytnout,
 • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme,
 • jaká práva v souvislosti se svými osobními údaji máte a
 • kde a komu můžete položit otázky nebo nebo zanechat poznámky.
 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Na našich webových stránkách ze zásady neshromažďujeme žádné s vámi související informace („osobní údaje“), pokud se dobrovolně nerozhodnete nám tyto údaje poskytnout například skrze registraci, zaslání dotazu e-mailem nebo vyplnění dotazníku. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje shromáždili, nezasílejte nám je.

Na našich webových stránkách (v závislosti na tom, kterou webovou stránku procházíte) a v rámci dalších způsobů kontaktu při provádění našich obchodních aktivit můžeme shromažďovat následující osobní údaje.

 • Pokud nás budete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, shromáždíme: vaše jméno, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu.
 • Abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj, budeme potřebovat: vaše jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, pohlaví

Shromáždit můžeme také údaje o vaší aktuální poloze a IP adrese

Průmyslové kamery

Místa, na kterých používáme průmyslové kamery, jsou obecně „uzavřená místa přístupná veřejnosti“ (např. čerpací stanice).

Průmyslové kamery používáme za účelem ostrahy a dohledu skrze licencovanou společnost nabízející služby ostrahy včetně:

 • správy centrálního alarmu včetně předchozího ověřování videozáznamu
 • za účelem prevence a zjištění trestných činů včetně podvodu nebo krádeže (ochrana našeho majetku, zadržení atd.),
 • za účelem shromáždění důkazů o trestném činu nebo vzniklých škodách a identifikace zúčastněných osob,
 • za účelem monitorování bezpečnosti našich smluvních pracovníků, návštěvníků a zákazníků,
 • za účelem monitorování zabezpečení našich prostor.

Průmyslové kamery používáme také za technickými a provozními účely, např.:

 • k ověřování transakcí,
 • k ověřování nehod,
 • k maskování záznamu za účelem ochrany práv ostatních na soukromí, je-li k dispozici,
 • Informace pro pojišťovny ohledně incidentů na našem pracovišti: kluzký povrch, vadné čerpadlo, zranění zákazníka o objekt stanice, srážka dvou zákazníků

Záznam lze použít také v boji proti podvodům nebo porušování (bezpečnostních) pravidel ze strany zákazníků nebo dodavatelů. Dohled a ostrahu provádějí k tomu licencované společnosti.

Prodejní místa mohou být sledována bezpečnostními kamerami. Snímky z bezpečnostních kamer jsou pořizovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používají se za účely (i) ostrahy (zabezpečení) a dohledu, včetně prevence a zjišťování nebo odhalování trestných činů nebo jiných porušení a k dohledání a identifikaci viníků, svědků nebo obětí, například k identifikaci osob zapojených do podvodného používání karet a systémů, nebo obtěžování, porušování celních a daňových předpisů, a/nebo (ii) za účelem identifikace osob nebo událostí stojících za poškozením majetku členů skupiny Kuwait Petroleum Group, a/nebo (iii) za účely technického/provozního ověřování. Účastník bude držitele karty o používání kamerového systému včas informovat.

Záznam se uchovává v souladu s právními předpisy, ledaže obsahuje důkazy o trestném činu nebo poškození a umožňuje identifikaci pachatelů nebo svědků. Záznam může být předán policii, soudním orgánům, bezpečnostní agentuře, společnosti provozující bezpečnostní kamery a pojišťovnám k vyřízení škodní události na našem majetku. Pokud to dovolují právní předpisy, může být záznam předán také společnostem skupiny Kuwait Petroleum Group sídlícím v EHP.

Automaticky shromažďované neosobní údaje

Po vašem vstupu na naše webové stránky můžeme shromáždit také informace, které nesouvisejí s vámi jako s osobou, například typ internetového prohlížeče a operační systém vašeho počítače, doménu webové stránky, ze které přicházíte, počet návštěv, průměrný čas návštěvy a zobrazené stránky. Tyto informace můžeme použít a sdílet ve skupině Kuwait Petroleum Group za účelem měření používání našich webových stránek a zlepšování jejich obsahu.

 1. Za jakými účely vaše osobní údaje používáme a o jaký právní základ se při tom opíráme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány:

 • když nám poskytnete dobrovolnýě, konkrétní, informovanýé a jednoznačnéý označení svých požadavkůsouhlas s jejich zpracováním,
 • když vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, které jste si objednali nebo ke kterým jste se registrovali.
 • pokud je zpracování nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, konkrétně zájmů ekonomických, komerčních a finančních, a k zajištění pokračování obchodní činnosti, bezpečnosti a důvěrnosti produktů a informací o našich zákaznících a produktech a bezpečnosti digitální a fyzické infrastruktury.
 • Zpracování může být nezbytné k zajištění souladu s právními povinnostmi IDS vyplývajícími z právních předpisů.

Vaše osobní údaje použijeme za následujícími účely:

 • Zasílání zpravodajů, k jejichž odběru jste se přihlásili

Pokud se k odběru našich zpravodajů přihlásíte prostřednictvím své e-mailové adresy, vaši e-mailovou adresu budeme používat k zasílání zpravodajů nebo oznámení o nových příspěvcích na blogu.

 • Zasílání marketingových materiálů

Dále vám budeme zasílat nebo online zacílíme marketingové materiály, speciální nabídky nebo propagační materiály, ve kterých vás budeme informovat o našich novinkách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto sdělení můžete zrušit prostřednictvím odkazu na zrušení odběru nebo pomocí jiných pokynů uvedených v zasílaných sděleních.

 • Asistence při telefonickém kontaktu

Abychom vám mohli poskytnout službu, kterou žádáte, musíme zpracovat nezbytné osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme také použít k tomu, abychom:

 • vás kontaktovali s nabídkou nebo uspokojili jiné obchodní potřeby nebo provedli online průzkum, který nám umožní lépe porozumět přáním a profilům našich zákazníků,
 • lépe porozuměli vašim obchodním potřebám a tomu, jak můžeme zlepšit naše produkty nebo služby.
 1. S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Sdílení v rámci skupiny

Jelikož skupina společností Kuwait Petroleum Group působí také mimo Evropský hospodářský prostor, vámi poskytnuté informace mohou být přeneseny mimo Evropský hospodářský prostor. Tyto a veškeré ostatní přenosy zůstanou bezpečné a vždy pod naprostou kontrolou z naší strany. Tyto přenosy jsou kryty vnitroskupinovou dohodou, která stanovuje konkrétní smluvní ochrany zajišťující, aby vaše osobní údaje byly adekvátně a konzistentně chráněny bez ohledu na to, kam ve skupině Kuwait Petroleum Group budou přeneseny.

Ostatní třetí strany

Vaše osobní údaje mohou být za marketingovými účely sdíleny s

 • mailingovými agenturami
 • dodavateli karet

Na našich webových stránkách můžeme používat následující pluginy pro sociální média: LinkedIn („funkce sociálních médií“), skrze které mohou být některé vaše osobní údaje sdíleny s těmito stranami. Tyto funkce mohou shromáždit informace o vaší IP adrese či jakou stránku na našem webu navštěvujete, a mohou uložit soubor cookie umožňující správné fungování funkce. Funkce a nástroje sociálních médií a widgety jsou hostovány třetí stranou nebo přímo na našich webových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na tyto funkce nevztahují. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů a dalšími zásadami společností, které tyto funkce poskytují. Další informace o souborech cookie třetích stran najdete také v našich zásadách používání souborů cookie.

 1. Odkazy na jiné webové stránky?

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na další webové stránky, které nevlastníme, nekontrolujeme nebo neudržujeme. Za zásady ochrany osobních údajů těchto ostatních webových stránek ani za provádění těchto zásad neponeseme odpovědnost, a to ani v případě, že:

 • jste na webovou stránku třetí strany vstoupili přes odkaz na našich webových stránkách, nebo
 • jste na naši webovou stránku vstoupili přes odkaz na webové stránce třetí strany.

Doporučujeme seznámit se se zásadami každé stránky, kterou navštívíte, a v případě jakýchkoli obav nebo otázek kontaktovat vlastníka nebo provozovatele příslušné webové stránky.

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou k dosažení účelu, za nímž byly údaje shromážděny. To je obvykle po dobu trvání smluvního vztahu nebo plnění určité služby a po dobu následně poté vyžadovanou nebo dovolenou příslušnými právními předpisy.

 1. Jaká práva v souvislosti se svými osobními údaji máte?

V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů máte za určitých podmínek právo na přístup ke svým osobním údajů a právo na opravu, doplnění a/nebo smazání nesprávných údajů. Pokud některého z těchto práv chcete využít, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected]. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom podnikli následující náležité kroky a:

 • poskytli vám kopii údajů, které jste nám poskytli,
 • aktualizovali nepřesnosti v údajích, které máme k dispozici,
 • smazali údaje, k jejichž dalšímu používání již nemáme právní základ.

Abychom vaší žádosti co nejefektivněji vyhověli, uveďte prosím kontext, v němž jste nám své osobní údaje poskytli

V případech, kdy se zpracování zakládá na poskytnutí souhlasu a souvisí s aktivitami přímého marketingu, máte právo vyjádřit námitku s dalším zpracováním osobních údajů nebo tento souhlas odvolat. Zároveň nás můžete vyzvat k omezení zpracování osobních údajů po dobu prošetřování stížnosti.

Rovněž máte právo vyjádřit námitku se zpracováním, včetně profilace, na základě oprávněných zájmů, ledaže naše důvody pro takové zpracování převažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.

Výkon těchto práv podléhá určitým výjimkám s ohledem na ochranu veřejného zájmu (např. prevence nebo zjištění trestného činu). Pokud se rozhodnete kteréhokoli z těchto práv využít, váš nárok prověříme a ve většině případů odpovíme do jednoho měsíce. Za „opakované žádosti“, „zjevně nepodložené nebo nadměrně četné žádosti“ nebo „další kopie“ můžeme účtovat přiměřené poplatky.

Pokud jste s naším používáním vašich osobních údajů nebo s naší odpovědí ohledně využití těchto práv nespokojeni, máte právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále můžete vyjádřit námitku k nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s přímým marketingem a v určitých situacích omezit zpracování osobních údajů po dobu prošetřování stížnosti. V souladu s právními předpisy máte také právo na přenos těchto údajů k jiné organizaci (přenositelnost údajů).

 1. Soubory cookie

Při prohlížení některé z našich webových stránek můžeme ukládat soubory cookie nebo jiné automatizované prostředky shromažďování údajů. Cookie je malý textový soubor, který webová stránka, kterou navštívíte, ukládá na pevný disk vašeho počítače nebo obdobného zařízení („soubory cookie“). Soubory cookie umožňují, že vás webová stránka při vaší příští návštěvě automaticky rozpozná, a nám umožňuje webovou stránku lépe přizpůsobit vašim zájmům nebo uložit vaše heslo, abyste ho nemuseli zadávat při každé návštěvě. Pokud nechcete, aby vás webová stránka rozpoznávala, přejděte do nastavení internetového prohlížeče a vymažte soubory cookie z pevného disku počítače, zablokujte ukládání souborů cookie nebo si před uložením souboru cookie nechávejte zobrazit upozornění. Další informace a podrobnosti o souborech cookie používaných na této webové stránce najdete v prohlášení o souborech cookie https://ids.q8.com/en/cookie-statement na této stránce.

 1. Úpravy a změny

Vyhrazujeme si právo na nezbytné změny těchto zásad, například za účelem reflektování legislativních změn, regulatorních změn, nových postupů nebo požadavků stanovených orgánem dohledu. Nejaktuálnější verze je vždy dostupná pod tímto odkazem. Datum provedení posledních změn v textu zásad je uvedeno v záhlaví dokumentu. O významných změnách zásad vás budeme informovat.

 1. Kde a komu můžete položit otázky nebo nebo zanechat poznámky?

V případě jakýchkoli otázek nebo potřeby dalších informací nás kontaktujte e-mailem na adrese: [email protected].

Písemně nás můžete kontaktovat také na následující adrese:
IDS Europe BV
Attn of  Customer Service Unit

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku www.ids.q8.com provozovanou společností:

IDS Europe BV