Integritetspolicy

IDS Europe BV eller en annan lokal enhet i vår koncern som du har ingått kontrakt med* (nedan kallat IDS, vi eller oss) har åtagit sig att skydda sekretessen för de personuppgifter som samlas in från våra webbplatsbesökare, kunder, återförsäljare, leverantörer och andra personer (nedan kallat du) inom ramen för vår affärsverksamhet och på våra webbplatser i vår funktion som personuppgiftsansvarig. (*Se ditt kontrakt för ytterligare uppgifter om kontrollantens identifiering.)

Skyddet av dina personuppgifters säkerhet och integritet är en viktig fråga för IDS. Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som gör att vi kan hantera dina personuppgifter med omsorg och i enlighet med tillämpliga regler för sekretess, dataskydd och datasäkerhet. I den här integritetspolicyn kan du läsa mer om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

I policyn tas följande frågor upp:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in
 • I vilka syften vi använder dina personuppgifter
 • På vilken rättslig grund baserar vi behandlingen av dina personuppgifter
 • Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
 • Vad du har för rättigheter när det gäller dina personuppgifter
 • Var kan du ställa frågor eller skicka kommentarer
 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar aldrig in information om dig (nedan kallat personuppgifter) genom våra webbplatser, såvida du inte frivilligt väljer att uppge sådan information för oss genom att till exempel registrera dig, skicka en fråga via e-post eller fylla i ett frågeformulär. Om du inte vill att dina personuppgifter ska samlas in ska du inte uppge dem för oss.

Genom våra webbplatser (beroende på vilken webbplats du surfar på) och genom andra kontaktåtgärder inom ramen för vår affärsverksamhet kan vi samla in de personuppgifter som anges nedan.

 • När du kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi in ditt namn, ditt telefonnummer och/eller din e-postadress.
 • För att vi ska kunna skicka dig vårt nyhetsbrev behöver vi ditt namn, din adress, ditt födelsedatum, din e-postadress samt ditt kön.

Vi kan också samla in din aktuella plats och din IP-adress.

CCTV

De platser där vi använder CCTV är i regel ”stängda platser som är tillgängliga för allmänheten” (t.ex. bensinstationer).

Vi använder CCTV-systemet för övervakning via ett licensierat övervakningsföretag (larmcentral eller annat övervakningsföretag) i bland annat följande syften:

 • Hantering av larmcentralen, med föregående videoverifiering.
 • Förebyggande och upptäckt av brott, såsom bedrägeri eller stöld (skydd av våra tillgångar, brottsförebyggande, osv.).
 • Insamling av bevis på brott och skador eller identifiering av inblandade personer.
 • Övervakning av säkerheten för leverantörer, besökare och kunder.
 • Övervakning av säkerheten på våra anläggningar.

Dessutom använder vi CCTV-systemet för bland annat följande tekniska och operativa ändamål:

 • Kontroll av transaktioner.
 • Utredning av olyckor.
 • För maskering av CCTV-bilder för att skydda andra personers sekretessrättigheter, om sådana finns.
 • Information till försäkringsbolag om incidenter på vår anläggning: halt underlag, defekt pump, föremål vid stationen som orsakat skador på kund, kollision mellan två kunder.

Bilderna kan också användas för att bekämpa bedrägeri eller missbruk av (säkerhets-)regler av kunder eller leverantörer. Övervakning utförs av licensierade övervakningsföretag och i begränsad omfattning av oss själva där detta är möjligt.

Övervakningskameror kan användas vid försäljningspunkter. Bilder från övervakningskameror registreras, behandlas och lagras i enlighet med tillämplig lagstiftning och används för

  1. övervakning (säkerhetssyfte) och tillsyn, inbegripet förebyggande, fastställande eller upptäckt av brott eller andra överträdelser samt för spårning och identifiering av gärningsmän, vittnen eller offer, t.ex. identifiering av personer som är inblandade i olaglig användning av kort och system, som uppträder störande eller är som delaktiga i ärenden som rör tull- och skattefrågor och/eller
  2. personer eller händelser som orsakar skada på egendom som tillhör medlemmar i Kuwait Petroleum Group, och/eller
  3. för tekniska/operativa kontroller. Användaren ska i god tid informera varje kortinnehavare om sådan kameraanvändning.

Bilderna lagras i enlighet med gällande lagstiftning, såvida de inte innehåller bevis på brott eller skador eller kan användas för att identifiera gärningsmän och vittnen. Bilderna kan överlämnas till polis, rättsliga myndigheter, larmcentral(-er), CCTV-installatörer och försäkringsbolag som sköter skaderegleringen gällande vår egendom. Om detta är tillåtet enligt lag kan CCTV-bilder också delas med företag inom Kuwait Petroleum Group i den mån dessa är belägna i EES.

Automatisk insamling av icke-personliga uppgifter

När du besöker våra webbplatser kan vi också samla in information som inte är relaterad till dig som individ, men inte begränsat till typ av webbläsare och operativsystem, domännamn för den webbplats som du kom ifrån, antal besök, genomsnittlig tid för dina besök samt visade sidor. Vi kan använda denna information och dela den med företag inom Kuwait Petroleum Group för att analysera användningen av våra webbplatser och förbättra deras innehåll.

 1. I vilka syften använder vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund baseras användningen?

Dina personuppgifter behandlas i följande fall:

 • Om du godtar behandlingen genom en frivillig, specifik, informerad och uttrycklig viljeyttring.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har beställt eller prenumererar på.
 • Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra berättigade intressen, i synnerhet ekonomiska, kommersiella och finansiella intressen, kontinuitet i verksamheten, säkerhet och sekretess när det gäller kundinformation och produkter samt säkerhet för den digitala och fysiska infrastrukturen.
 • IDS kan behöva behandla dina uppgifter för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

Dina personuppgifter kommer att användas i följande syften:

 • Försändelse av nyhetsbrev som du prenumererar på

Om du prenumererar på våra nyhetsbrev med din e-postadress kommer vi att använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev eller meddelanden gällande uppdateringar av blogginlägg.

 • Försändelse av marknadsföringsmaterial

Vi kan även att skicka dig marknadsföringsmaterial eller välja ut dig som målgrupp för specialerbjudanden, oavsett om det gäller framtida erbjudanden eller annat kampanjmaterial, och informera dig om nyheter som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot sådant material från oss genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen eller följa andra relevanta instruktioner i det material som vi tillhandahåller.

 • Hjälp vid telefonkontakt

Vi måste behandla de personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla den tjänst som du har begärt.

Vi kan också använda dina personuppgifter i följande syften:

 • För att kontakta dig i samband med erbjudanden eller för att tillgodose andra affärsbehov eller genomföra onlineundersökningar för att bättre förstå våra kunders önskemål och profiler.
 • För att bättre förstå dina affärsbehov och hur vi kan förbättra våra produkter eller tjänster.
 1. Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Delning inom gruppen

Kuwait Petroleum Group bedriver verksamhet även utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och därför kan den information som du lämnar överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna information och all annan information som överförs förblir säker och kontrolleras endast av oss. Denna typ av överföringar omfattas av ett avtal inom koncernen som syftar till att säkerställa en adekvat och konsekvent skyddsnivå för dina personuppgifter oavsett var inom Kuwait Petroleum Group de överförs.

Andra tredje parter

I marknadsföringssyfte kan dina personuppgifter delas med

 • Postföretag
 • Kortleverantörer

Vi kan använda följande insticksprogram för sociala medier på våra webbplatser: LinkedIn (”funktioner för sociala medier”)  genom vilka vissa av dina personuppgifter kan delas med respektive parter. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, information om vilken sida du besöker på våra webbplatser och kan även ställa in en cookie så att funktionen fungerar korrekt. Funktioner för sociala medier och widgetar hostas antingen av en tredje part eller direkt på våra webbplatser. Den här integritetspolicyn gäller inte för dessa funktioner. Din användning av dessa funktioner regleras av integritetspolicyn och andra policyer från de företag som tillhandahåller dem. Mer information om cookies från tredje parter finns i vår cookiepolicy.

 1. Länkar till andra webbplatser?

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs, kontrolleras eller underhålls av oss. Vi ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicyer eller för efterlevnad av denna policy på dessa webbplatser. Detta gäller även i följande fall:

 • Du har kommit till den tredje partens webbsida via en länk på våra webbplatser.
 • Du har länkats till vår webbplats från tredje parts webbsida.

Vi rekommenderar att du läser policyn för varje webbplats som du besöker och kontaktar webbplatsens ägare eller operatör om du har frågor eller funderingar.

 1. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge som de behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta är i regel under den tid som ett avtalsförhållande eller tillhandahållandet av en viss tjänst varar och under en viss period därefter, beroende på vad som är tillämpligt eller tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 1. Vad har du för rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du under vissa omständigheter rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt rätt att rätta, komplettera och/eller radera felaktiga uppgifter. Om du vill utöva en eller flera av dessa rättigheter ska du kontakta oss på e-postadressen [email protected]. Vi kommer sedan att göra rimliga ansträngningar för att vidta lämpliga åtgärder i syfte att

 • ge dig tillgång till en kopia av de uppgifter som du har tillhandahållit oss,
 • korrigera eventuella felaktigheter i de uppgifter som vi lagrar,
 • ta bort alla uppgifter som vi inte längre har laglig grund att använda.

För att vi lättare ska kunna möta din begäran ber vi dig uppge i vilket sammanhang du har tillhandahållit personuppgifterna.

Om behandlingen grundar sig på samtycke samt inom ramen för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter genom att ta tillbaka ditt samtycke. Du kan också kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden ett klagomål utreds.

Du har också rätt att invända mot all behandling, inklusive profilering, på grundval av dina berättigade intressen, om inte våra skäl för att genomföra behandlingen väger tyngre än dina dataskyddsrättigheter.

Din möjlighet att utöva dessa rättigheter begränsas av vissa undantag som är till för att skydda allmänintresset (t.ex. förebyggande eller upptäckt av brott). Om du utövar någon av dessa rättigheter kontrollerar vi ärendet och svarar i de flesta fall inom en månad. Vi kan ta ut en rimlig avgift för upprepade förfrågningar, uppenbart ogrundade eller överflödiga förfrågningar eller ytterligare kopior.

Om du misstycker till hur vi använder dina uppgifter eller hur vi hanterar utövandet av dina rättigheter har du rätt att klaga hos din dataskyddsmyndighet.

Dessutom kan du skriftligen motsätta dig användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring och begränsa behandlingen av personuppgifter under tiden ett klagomål undersöks under vissa omständigheter. Såvida detta tillåts enligt lag har du även rätt att överföra uppgifterna till en annan organisation (dataportabilitet).

 1. Cookies

När du besöker någon av våra webbplatser kan vi lagra cookies och använda andra automatiserade sätt för att samla in uppgifter. En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsaren i hårddisken på din dator (eller liknande enhet) av de webbplatser som du besöker (”cookies”). Cookies känner automatiskt igen dig nästa gång du besöker webbplatsen och gör det möjligt för oss att skräddarsy webbplatsen så att den bättre passar dina intressen eller spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det igen vid varje besök. Om du inte vill att detta ska ske kan du i din webbläsare ställa in så att cookies raderas eller blockeras eller så att du får en varning innan en cookie lagras.  Mer information om vilka cookies som används på den här webbplatsen finns i vår cookiepolicy på https://ids.q8.com/en/cookie-statement på den här webbplatsen.

 1. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy om detta är nödvändigt för att efterleva nya lagar eller ändringar i gällande lagstiftning, för att fullfölja nya rutiner och förfaranden eller uppfylla krav från ansvariga tillsynsmyndigheter. Du hittar alltid den senaste versionen under den här länken. Det datum då texten senast ändrades framgår av dokumentets rubrik. Vi informerar dig alltid om viktiga ändringar i denna policy.

 1. Var kan du ställa frågor eller lämna kommentarer?

Om du har frågor eller vill ha mer information kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Du kan också skicka ett brev till följande adress:
IDS Europe BV
Att: Customer Service Unit
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen www.ids.q8.com som drivs av

IDS Europe BV